دستورالعمل بررسي‌هاي اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب (بازنگري اول) (بازنگري نشريه 258)

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل بررسي‌هاي اقتصادي منابع آب (بازنگري اول)» با هدف ارائه چارچوب اساسي ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب تهيه شده است. در اين مجموعه مفاهيم اصلي، روش تهيه داده‌هاي پايه، روش برنامه‌ريزي، سنجه‌هاي اقتصادي مورد نظر، هدف‌هاي مشخص براي سنجش پيامدهاي طرح، آزمون حساسيت و مطالعات مالي و اقتصادي همراه با يك مثال تشريحي از مطالعات مالي و اقتصادي ارائه شده است.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 365
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 258_r1
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 2289