راهنماي اصول و رويه دست‌يابي به قيمت توافقي آب

اين نشريه با عنوان «راهنماي اصول ورويه دستيابي به قيمت توافقي آب» با هدف ارائه روشي هماهنگ براي تعيين قيمت مبادله آب با سرمايه‌گذاران خصوصي در بخش آب تهيه شده است. قيمت توافقي، قيمتي است كه در عين اينكه سرمايه‌گذار به تامين آب رغبت دارد، سرمايه پذير نيز از قيمت استقبال كرده و حاضر به معامله مي‌شود (از بازار خارج نمي‌شود). اين راهنما در تعيين قيمت توافقي آب كشاورزي، آب شهري و هم‌چنين انرژي برقابي در طرح‌هايي كه توسط يا با مشاركت بخش خصوصي راه‌اندازي مي‌شوند، كاربرد دارد.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 339
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 619
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1104