راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش‌گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب

با عنوان «راهنماي تشخيص آثار اقتصادي، اجتماعي، ارزشگذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب» به مطالعات توجيه اقتصادي طرح در چارچوب تحليل فايده – هزينه اجتماعي با توجه به تفاوتهاي اساسي ميان آزمون مالي و آزمون اقتصادي در ادامه خطوط اساسي تعيين شده؛ به منظور عملياتي كردن روش انجام مطالعات، در دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب (نشريه شماره 258 دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) تدوين و ارائه شده است.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 277
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 331
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1735