توسعه‌ پايدار و مديريت‌ مالي‌ منابع‌ آب‌

اين نشريه با عنوان «توسعه پايدار و مديريت مالي منابع آب» به معرفي مولفه‌هاي عمومي توسعه پايدار و ارتباط آن با بعضي از مشخصه‌هاي مديريت مالي پايدار مي‌پردازد. پس از آن سياست‌هاي مرتبط با اين تحولات در بخش آب [تمركززدايي و مشاركت مالي مردم] همراه با مستندات مرتبط با تبصره 76 برنامه دوم و ماده 106 برنامه سوم ارائه و چارچوب عمومي برنامه‌ريزي براي اعمال سياست‌هاي قانوني تعيين شده است. اين نشريه مدخلي است بر راهنماها و دستورالعمل‌هاي ويژه لازم كه بايد به‌تدريج در ارتباط با مطالعات و برنامه‌ريزي مالي منظورهاي مختلف در طرح‌هاي آب تهيه و ارائه گردد.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 243
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 140
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/01
 dibagroup
 1086