مباني‌ محاسبات‌ اقتصادي‌ طرح‌هاي‌ توسعه‌ منابع‌ آب

اين نشريه با عنوان «مباني محاسبات اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب» به تشريح و توضيح ضوابطي مي‌پردازد كه در همسان‌سازي عوامل مؤثر در محاسبات هزينه‌ها و فايده‌هاي طرح‌هاي توسعه منابع آب دخالت دارند. نحوه تهيه اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي احداث طرح و هزينه‌هاي توليد كشاورزي، هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري از طرح، نرخ سود انتظاري و عوامل مؤثر در تشكيل جدول گردش نقدي، سرفصل‌هاي اصلي مباحث مطروحه در اين نشريه به شمار مي‌روند. اين نشريه با تاكيد بر طرح‌هاي ملي آب كشاورزي تهيه شده است و پارامترها و استانداردهاي تعيين شده در آن به مفهوم بي‌نيازي از آزمون‌هاي حساسيت نبايد تلقي شود.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 196
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 215
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
 dibagroup
 1047