ژئوفيزيك‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسي‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌اي‌ با ‌روش‌ شكست مرزي»

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 153
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 171
تاریخ انتشار 1377
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/03
 dibagroup
 1167