برنامه‌ريزي‌ و مطالعات‌ بهينه‌سازي‌ طرح‌هاي توسعه منابع آب‌

اين نشريه با عنوان «برنامه‌ريزي و مطالعات بهينه‌سازي طرح‌هاي توسعه منابع آب» با هدف استفاده صحيح از مرحله برنامه‌ريزي به‌منظور انتخاب ابعاد و مشخصه‌هاي توسعه منابع آب براي سرمايه‌گذاري با حداكثر تأثير بر رشد و توسعه اقتصادي، تهيه شده است. در اين مجموعه هدف از برنامه‌ريزي و روش‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش آب به‌طور خلاصه ارائه شده است. پس از آن چگونگي مراحل تكوين طرح با تأكيد بر بررسي‌هاي مورد نظر اقتصادي در قالب مراحل مختلف خدمات مشاوره‌اي در قالب مراحل مختلف خدمات مشاوره‌اي مورد توجه قرار گرفته است. در بحث گزينه‌يابي با تشريح ضرورت كار مباني و اهميت گزينه‌يابي مورد بررسي قرار گرفته و سپس مراحل غربال كردن گزينه‌ها به‌صورت گام به گام مطرح و تمامي مراحل در قالب يك مثال موردي تشريح شده است.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 168
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 219
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/25
 dibagroup
 1164