جداول‌ راهنماي‌ اطلاعات‌ پايه‌ مورد نياز براي‌ بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ تامين‌، انتقال‌ و توزيع‌ آب‌ كشاورزي‌

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 148
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 174
تاریخ انتشار 1377
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/04
 dibagroup
 1200