راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد

این نشریه با عنوان «راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد» به منظور تعیین اصول تعرفه‌های پساب‌های تصفیه شده تدوین گردیده است. با توجه به این‌که در تهیه این راهنما ملاحظات متعددی از قبیل محدودیت‌های قانونی و سازمانی‌، ملاحظات برنامه‌ریزی و مدیریت‌، استانداردهای مختلف استفاده از پساب و همچنین الگوریتم‌های مناسب برای محاسبه نرخ تعرفه ارائه گردیده است، لذا این راهنما می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیران در این بخش قرار گیرد. در این نشریه اصول، روش‌ها و مراحل تعیین تعرفه با حفظ مبانی اقتصادی و توجه به تجربیات سایر کشورها ارائه شده است. این نکته شایان ذکر است که اتخاذ برخی تصمیم‌های کارشناسی در طی مراحل برآورد و با توجه به شرایط داده‌ها و ویژگی‌های منطقه همچنان به عهده کارشناس خواهد بود.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 409
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 675
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/06/27
 dibagroup
 1580