راهنمای تهیه اسناد همسان برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 413
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1400
تاریخ پیش‌نویس 1400
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/11/23
 dibagroup
 3499