دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 422
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1396
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/09/18
 dibagroup
 1970