راهنماي‌ حفاظت‌ كمي‌ و كيفي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌ و تجهيزات‌ بهره‌برداري‌ از آنها

اين نشريه با عنوان راهنماي حفاظت كمي و كيفي منابع آب زيرزميني و تجهيزات بهره‌برداري از آنها تهيه شده است. در اين نشريه، راهنمايي‌هايي در زمينه حفظ و حراست كمي و كيفي منابع زيرزميني بيان شده، شرح مختصري در مورد انواع چاه‌هاي بهره‌برداري، قنات و چشمه داده شده و ضوابط و دستورالعمل‌هاي حفاظت از چاه، قنات و چشمه و تجهيزات منابع فوق‌الذكر ارائه شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 150
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 182
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/03
 dibagroup
 2307