راهنمای مدیریت تامین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی

این ضابطه با عنوان «راهنمای مدیریت تامین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی» به منظور تبیین مفاهیم و راهکارهای مدیریت تامین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی با رویکرد مدیریت جامع، ضرورت‌ها، و نحوه اجرای موفقیت آمیز آن تدوین شده است. مخاطبان اصلی آن، مدیران و کارشناسان وزارت نیرو به ویژه شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندسان مشاور و محققان می‌باشند.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 441
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1395
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/02/22
 کارشناس
 2294