مخازن آب‌شویه سرویس‌های بهداشتی – تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 440
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استاندارد ملی 4-2-20942
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/02/29
 کارشناس
 1575