راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو ...

این راهنما به معرفی روند تعریف، آماده‌سازی، فرایند انتخاب مشاور، تدارکات کالا، پیمانکاران و خدمات، تسهیلات و پرداخت‌ها در بانک‌های توسعه اسلامی می‌پردازد.

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 436
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 685
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/02/29
 کارشناس
 1869