راهنمای عملیات صحرایی مطالعات زهکشی

اﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی» به منظور فراهم آوردن مبنایی برای عقد قرارداد بین کارفرما و مشاور به منظور انجام عملیات صحرایی زهکشی تهیه شده است. در این فهرست خدمات، اقدام‌های اولیه، لایه‌بندی خاک، حفر و نصب چاهک‌های مشاهده‌ای و پیزومترهای مرکب، اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی و سرعت نفوذ آب به خاک و نیز انجام مطالعات آبشویی به منظور شوری‌زدایی و سدیم‌زدایی از خاک مورد توجه قرار گرفته است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 434
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 745
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/02/29
 کارشناس
 1307