ماشین‌های لباسشویی برقی خانگی – تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 431
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان ملی استاندارد 18614
تاریخ انتشار 1393
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/02/29
 کارشناس
 1867