فهرست خدمات مطالعات ژئوفيزيك «‌روش‌هاي الكتريكي مقاومت ويژه و لرزه‌اي‌ شكست‌ مرزي»

اين استاندارد با عنوان فهرست خدمات مطالعات ژئوفيزيك شامل دو بخش «روش الكتريكي مقاومت ويژه» و «روش لرزه‌اي شكست مرزي» مي‌باشد. شرح خدمات اين دو روش شامل هدف، مشخصات منطقه عمليات، تجهيزات و مدارك مورد لزوم، برنامه بررسي مطالعات، برنامه پيشرفت كار و گزارش نهايي مي‌باشد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 147
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 211
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/04
 dibagroup
 1190