ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 438
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/03/08
 کارشناس
 1856