معیارهای‌ هیدرولیکی‌ طراحی‌ کانال‌های‌ آبیاری‌ و زهکش‌های‌ روباز

این نشریه با عنوان معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال‌های آبیاری و زهکش‌های روباز شامل دو بخش معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال‌ها و معیارهای هیدرولیکی طراحی زهکش‌ها و همچنین جداول و نمودارهای محاسباتی مربوط به مقاطع، سرعت و عمق آب در کانال‌ها و زهکش‌ها می‌باشد.

در بخش اول، روابط هیدرولیکی محاسبه مقاطع، حداکثر و حداقل سرعت جریان، ارتفاع آزاد شیب بدنه مقاطع و خصوصیات قوس مسیر کانال‌ها ارائه شده است. در بخش دوم ظرفیت طراحی زهکش‌ها، محاسبات مقاطع، حداقل و حداکثر سرعت جریان، کنترل پایداری مقاطع و خصوصیات طراحی زهکش‌ها بیان شده است.

این مجموعه با بهره‌گیری از استانداردهای معتبر بین‌المللی، استفاده از تجارب کارشناسی و آموزه‌های کسب شده از پروژه‌های اجرا شده در سطح کشور تدوین گردیده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 110
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 166
تاریخ انتشار 1376
تاریخ پیش‌نویس 1371
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/03/12
 کارشناس
 10146