راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی

این ضابطه با عنوان «راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی» با هدف ارائه و تشریح مبانی فلسفی، خواص و مشخصات مصالح بتن غلتکی، اصول طراحی، و ملاحظات اجرایی و کنترل کیفی انواع مختلف سدهای وزنی بتن غلتکی و با بهره‌گیری از تجارب کارشناسی و آموزه‌های کسب شده از پروژه‌های اجرا شده در سطح کشور، استانداردهای معتبر بین‌المللی، و متناسب با شرایط و امکانات طبیعی کشور تهیه و تدوین گشته است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 443
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 723
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1395
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/05/19
 کارشناس
 2717