شیرآلات بهداشتی – تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 442
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استاندارد ملی 6-2-20942
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1395
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/06/24
 کارشناس
 2672