شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه‌های آبیاری و زهکشی

این ضابطه با عنوان «شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی» سامانه های آبیاری ثقلی و تحت فشار، سامانه های زهکشی سطحی و زیرزمینی، تاسیسات انتقال و توزیع آب و سامانه زهکشی طرح های پرورش آبزیان و سازه ها و متعلقات وابسته به هر یک را در بر می گیرد و شامل خدمات مهندسی کارهای آغازین اجرا، نظارت بر اجرا و کارهای پایانی اجرا می باشد.
در تهیه شرح خدمات مرحله اجرا، نگرش ویژه ای به جلب مشارکت اجتماعی و همکاری ذینفعان در تسهیل عملیات اجرایی و تامین اراضی، گزارش های دوره تضمین و تحویل قطعی، گزارش مستندسازی مرحله اجرا و اعمال پیشنهادات تغییر در اجزای طرح از جمله؛ لحاظ نمودن یافته های حاصل از مهندسی ارزش و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست (HSE) گردیده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 387-388
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/08/12
 کارشناس
 1168