ضوابط طراحی و نقشه همسان سازه‌های کانال‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول) (جلد دوم)

این ضابطه با عنوان «ضوابط طراحی و نقشه همسان سازه‌های کانال‌های آبیاری و زهکشی» ضمن بیان روش گام به گام طراحی هیدرولیکی و سازه‌ای سازه‌های هیدرولیکی در شبکه‌های آبیاری، نقشه‌های همسان سازه‌ها و نحوه برآورد احجام و تهیه جدول میلگردگذاری سازه‌ها را ارائه می‌دهد.

این ضابطه با استفاده از استانداردهای معتبر بین‌المللی و بهره‌گیری از تجارب کارشناسی کسب شده از طرح‌های اجرایی در سطح کشور تدوین شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 399-2
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 107-2
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1391
  تاریخ ثبت : 1395/12/10
 کارشناس
 2641