راهنماي‌ بررسي‌ پيشروي‌ آب‌هاي‌شور در آبخوان‌هاي‌ ساحلي‌ و روش‌هاي كنترل

اين نشريه با عنوان «راهنماي بررسي پيشروي آب‌هاي شور در آبخوان‌هاي ساحلي و مكانيزم‌هاي كنترل آن» شامل: پديده پيشروي آب‌هاي شور، روش‌هاي بررسي، تعيين ضخامت، شيب مرز مشترك آب شور و شيرين، طول ناحيه آغشته به آب شور و مكانيزم‌هاي كنترل آن مي‌باشد. در مقدمه به‌طور خلاصه به پيشينه مطالعاتي پيشروي آب‌هاي شور اشاره شده و در متن نيز ضوابط محاسباتي پيشروي آب‌هاي شور دريا به آبخوان‌هاي ساحلي و نحوه كنترل آن تشريح شده است. شناخت املاح موجود در آب‌هاي نفوذي دريا به سفره‌هاي آب شيرين و تعيين حداكثر بده بهره‌برداري از آب شيرين از ديگر موضوعاتي است كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در انتها منابع و مآخذ مورد استفاده در اين نشريه ذكر شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 136
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 277
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1373
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1516