دستورالعمل انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی سنگ

این ضابطه با عنوان دستورالعمل «انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ» اولین گام برای هماهنگی فعالیت‌های اجرایی در کشور می‌باشد. از این رو، در تهیه این دستورالعمل از دستورالعمل‌های بین‌المللی و ملی موجود استفاده شده است تا دستورالعملی همسان در کشور تهیه شده و ملاک عمل قرار گیرد. این ضابطه شامل سه فصل می‌باشد،‌ که در آن به ترتیب به تشریح دستورالعمل «انجام آزمایش‌های تعیین شاخص‌های فیزیکی سنگ»، دستورالعمل «انجام آزمایش‌های تعیین شاخص‌های مکانیکی سنگ» و دستورالعمل «انجام آزمایش‌های صحرایی مکانیک سنگ» پرداخته شده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 144
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 737
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1396/11/25
 کارشناس
 1198