آزمایش بارگذاری صفحه‌ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر

این ضابطه با عنوان «آزمایش بارگذاری صفحه‌ای روی خاک و سنگ ضعیف، کاربرد، روش، تعبیر و تفسیر» شامل چگونگی انجام آزمایش، تعیین نتایج و تفسیر نتیجه‌های به‌دست آمده از آزمایش است. آزمایش، با آرایش‌های گوناگون و بارگذاری‌های متفاوت انجام می‌شود که باید در هر مورد، محدودیت‌ها و جوانب تفسیری آزمایش مورد توجه قرار گیرد. یافته‌های آزمایش، کمک موثری به تعیین پارامترهای مهمی مانند مدول یانگ، ضریب عکس‌العمل بستر و مقاومت مجاز مصالح آزمایش شده می‌کند.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 231
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 736
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1396/11/25
 کارشناس
 1505