روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)

این ضابطه با عنوان «راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا(CPT) » به منظور تعیین پارامترهای ژئوتکنیک خاک یا سنگ نرم انجام می‌شود.

در این ضابطه ابتدا دستگاه آزمایش به تفصیل شرح داده شده است. سپس روش انجام آزمایش، ثبت داده‌ها و تفسیر نتایج توضیح داده شده است.

در انتها نحوه ارائه گزارش همراه با دیگر موارد استفاده از دستگاه آزمایش ارائه شده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 285
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 735
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1396/11/25
 کارشناس
 1794