راهنمای طراحی دیوارهای حائل

این ضابطه با عنوان «راهنمای طراحی دیوارهای حائل» با هدف ارائه و نشر مبانی فلسفی، خواص و مشخصات مصالح دیوارها، اصول طراحی، ملاحظات اجرایی و کنترل کیفی انواع مختلف دیوارهای حائل خاک و دیوارهای ساحلی به جهت آشنایی با طراحی و اجرای روش‌های سنتی و روش‌های نوین و امکان مقایسه‌ی اقتصادی آن‌ها در پروژه‌های ملی و انطباق‌پذیری آن‌ها با شرایط طبیعی و امکانات پیمانکاران ایران تهیه شده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 262
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 308
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1396/11/25
 کارشناس
 1584