سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد سوم - شبکه های جمع آوری فاضلاب مکشی «تحت خلاء»)

اصول و مبانی مرتبط با طراحی شبکه‌های فاضلاب مکشی (تحت خلاء) را پوشش می‌دهد و اگر چه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و بهسازی این نوع شبکه‌ها وارد نمی‌شود، اما پیش‌نیازهای لازم مربوطه را در مرحله طراحی مد نظر قرار می‌دهد. باید توجه داشت که هر چند این ضابطه در برخی موارد به بیان جزییات مهم و الزامی در زمینه طراحی می‌پردازد، لیکن پوشش کامل استانداردهای تفصیلی در دامنه کار این ضابطه نمی‌باشد. هدف از تدوین این ضابطه، ایجاد چارچوب و تبیین الزامات طراحی، به منظور گزینش نوع مناسب شبکه جمع‌آوری فاضلاب و طراحی اجزای مختلف آن می‌باشد. طراحی شبکه فاضلاب مکشی (تحت خلاء) بر طبق اصول این ضابطه به گونه‌ای انجام می‌شود که ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست باشد؛ همچنین مطابق این اصول، اهداف و الزامات عملکردیِ شبکه با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار و توجه به ایمنی شهروندان و کارکنان اجرا و بهره‌برداری، تامین می‌گردد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 448
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 808-3
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/02/19
 کارشناس
 1682