راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار و کم فشار

این ضابطه بــا عنــوان «راهنمــای ارزیــابی عملکــرد سامانه‌های انتقال و توزیع آبیـاری تحـت فشـار و کم فشار» با هدف ارائـه و تشـریح روش ارزیـابی عملکرد سامانه انتقال و توزیع سامانه‌های آبیـاری تحت‌فشار و کم‌فشار در حال بهره‌بـرداری، بـرای انجام آن مطالعات تهیه شده است. در این راهنما، ارزیابی عملکرد به دو مرحلـه ارزیابی اجمالی و تفصیلی تقسیم می‌شود. بـرای هر مرحله، ارزیابی به دو شیوه کیفـی و کمـی و در پــنج زمینــه فنــی، مــدیریتی، اقتصــادی، اجتمــاعی و زیســت‌محیطــی انجــام مــی‌شــود. همچنین تعاریف و روابط شاخص‌هـای ارزیـابی، روش و تکرار اندازه‌گیـری آن‌هـا تشـریح شـده است. با تحلیل نتایج ارزیـابی، زمینـه و عوامـل ضعف عملکرد شناسایی و با ارائه پیشـنهادهـای اصلاحی، امکان بهبود عملکرد فراهم می‌شود.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 389 - 449
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 791
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/02/25
 کارشناس
 1978