راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب

این ضابطه به منظور ایجاد وحدت رو ی ه در فرآیند ارجاع کار در قراردادهای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش غیردولتی تهیه شده است و با توجه به تجربیات موفق کسب شده در پروژه‌های ROT و BOT و BOO و بیع متقابل، راهنمای تهیه گزارش های فنی و ما لی و نحوه ارجاع کار در پروژه های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب را دستور کار قرار داده است.

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 452
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 763
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/06/17
 کارشناس
 1241