راهنمای بیمه های مهندسی طرح های عمرانی و پروژه های زیربنایی (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)

این ضابطه بــه منظــور گســترش آگــاهی کــاربران و دست اندرکاران طرح‌ها و پـروژه‌هـای عمرانـی و زیربنایی و بـا توجـه بـه شـرایط و ویژگـی‌هـا‌ی خاص انـواع بیمـه‌هـای مهندسـی و کمـک بـه بهره‌گیری مناسب‌تر از بیمه‌نامه‌های تهیه شـده در صورت بروز حوادث و جبـران خسـارت‌هـای احتمالی تهیه شده است. بارزترین ویژگـی ایـن راهنما ارائه توضیحات کاربردی درباره کلوزهای مهــم بیمــه‌های مهندســی و تهیــه فــرم‌ها و جدول‌هایی برای شناسایی خطرات هر پـروژه و کمــک بــه تصــمیم‌گیرنــدگان بــرای انتخــاب پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز به کمک جدولها و فلوچارتهای منحصـر بـه فـرد آن مـی‌باشـد. کـاربران بـرای اسـتفاده بهینـه از ایـن راهنمـا میبایست به متن شرایط بیمه‌نامهها و کلوزهای مربوطه مراجعه نمایند.

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 451
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 767
تاریخ انتشار 1398
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/06/26
 کارشناس
 1654