ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ (ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم - ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر)

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫـﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ‌دﻫﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮه‌ﺑـﺮداری، ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺒﮑﻪ وارد ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد، اﻣﺎ ﭘـﯿﺶ‌ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻻزم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﯾـﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﯾﯿـﺎت ﻣﻬـﻢ و اﻟﺰاﻣــﯽ در زﻣﯿﻨــﻪ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻣــﯽ‌ﭘــﺮدازد، ﻟــﯿﮑﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ در داﻣﻨـﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻫـﺪف از ﺗـﺪوﯾﻦ اﯾـﻦ ﺿــﺎﺑﻄﻪ، اﯾﺠــﺎد ﭼــﺎرﭼﻮب و ﺗﺒﯿــﯿﻦ اﻟﺰاﻣــﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤـﺖ ﻓﺸﺎر و ﻃﺮاﺣـﯽ اﺟـﺰای ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن ﻣـﯽ‌ﺑﺎﺷـﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﺻﻮل اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌‌ای اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ‌ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﯾـﻦ اﺻــﻮل، اﻫــﺪاف و اﻟﺰاﻣــﺎت ﻋﻤﻠﮑــﺮدیِ ﺷــﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 454
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 808-4
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/07/21
 کارشناس
 1371