راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی

این ضابطه با هدف تبیین جزییات مفهوم آب مجازی و ارائه مراحل کلی تعیین رابطه بیلان منابع آب کشور با تجازت آب مجازی، در دو گام «شناسایی و تعیین منابع چهارگانه‌ی آب و نحوه‌ی پیوند آن‌ها» و «تعیین مقادیر (محتویات) منابع چهارگانه‌ی آب» تهیه گردیده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 416
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 761
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/11/10
 کارشناس
 1063