ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)

این ضابطه بازنگری شمارخ 281 با عنوان «ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری زهکشی» چاپ سال 1383 می‌باشد که در آن تجددیدنظر و تکمیل تعاریف انواع کانال‌ها و زهکش‌ها و سایر مجاری انتقال آب، پارامترهای موثر در جانمایی و طراحی شبکه‌های آبیاری، ضوابط عمومی طراحی شامل مبانی پایه، تخصیص منابع آب، ملاحظات جانمایی، گزینه‌یابی نوع شبکه، ملاحظات اجتماعی - اقتصادی و زیست‌محیطی، ملاحظات اجرایی، بهره‌برداری، ایمنی و حفاظت در طراحی، نحوه انتخاب مسیر کانال‌ها، لوله‌ها و زهکش‌ها و تعیین ظرفیت طراحی مجازی آبیاری و نیز ضوابط عمومی انتخاب نقشه‌های مبنا و نحوه ارائه نقشه‌های طراحی همراه با سایر مشخصه‌های عمومی طراحی، ارائه شده است.

این ضابطه راهنمای مناسبی برای مهندسین طراح و کارشناسان بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری می‌باشد و در یکنواخت شدن تعاریف و ضوابط عمومی طراحی شبکه‌ها موثر خواهد بود.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 111
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 281
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1396
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/11/10
 کارشناس
 1788