شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری و زهکشی

این ضابطه شرح خدمات مهندسی نظارت بر » با عنوان مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های مجموعه فعالیت های « آبیاری و زهکشی مدیریتی، برنامه ریزی و تدارک منابع و عوامل انسانی مورد نیاز نظارت بر بهره برداری، نگهداری و تمهیدات لازم برای حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری را در بر می گیرد. بدیهی است مفاد این شرح خدمات باید برای هر پروژه به طور خاص تطبیق داده شود.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 396-397
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/11/10
 کارشناس
 1346