ژئوفيزيك‌ ونقش‌آن‌ در مهندسي‌آب «استاندارد مطالعات الكتريك‌ با روش مقاومت‌ ويژه»

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 117
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 159
تاریخ انتشار 1375
تاریخ پیش‌نویس 1372
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1099