شرح کلی خدمات و پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی

این ضابطه با عنوان «شرح کلی خدمات پایش کیفیـت آب های زیرزمینـی» بـراسـاس ضـابطه شـماره 620 «دســتورالعمل پــایش کیفیــت آب هــای زیرزمینی» تهیه شده اسـت و شـامل داده هـا و اطلاعـات موردنیــاز و اقــدامات و فعالیــتهــای مربوط به تهیه و اجرای برنامههای پـایش بـرای اهداف مختلف میباشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 457
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 819
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/11/24
 کارشناس
 1607