ضوابط انتخاب و بهره‌برداری از تجهیزات اندازه‌گیری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 460
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 833
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1398/03/13
 کارشناس
 1342