سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد دوم – شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ساده شده)

این ضابطه اصول و مبانی مرتبط با طراحی شبکه‌های فاضلابرو ساده شده را پوشش می‌دهد و اگرچه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و بهسازی شبکه وارد نمی‌شود، اما پیش‌نیازهای لازم مربوطه را در مرحله طراحی مد نظر قرار می‌دهد. باید توجه داشت که هر چند این ضابطه در برخی موارد به بیان جزییات مهم و الزامی در زمینه طراحی می‌پردازد، لیکن پوشش کامل استانداردهای تفصیلی در دامنه کار این ضابطه نمی‌باشد. هدف از تدوین این ضابطه، ایجاد چارچوب و تبیین الزامات طراحی، به منظور گزینش نوع مناسب شبکه جمع‌آوری فاضلاب و طراحی اجزای مختلف آن می‌باشد. طراحی شبکه فاضلاب بر طبق اصول این ضابطه به گونه‌ای انجام می‌شود که ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست بخصوص برای مناطق متراکم حاشیه شهر، روستایی و جوامع پراکنده است؛ همچنین مطابق این اصول، اهداف و الزامات عملکردیِ شبکه با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار و توجه به ایمنی شهروندان و کارکنان اجرا و بهره‌برداری می‌گردد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 461
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 808-2
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1398/03/28
 کارشناس
 1114