ماشین ظرفشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 465
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان ملی استاندارد 22752
تاریخ انتشار 1398
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/01/19
 کارشناس
 2015