راهنماي كاربرد ردياب‌ها در بررسي نشت و فرار آب از مخزن و تكيه‌گاه‌هاي سد

اين راهنما با هدف بررسي خصوصيات هيدروژئولوژيكي سازندهاي كارستي و ارائه راهكارهايي جهت چگونگي كاربرد مطالعات زمين‌شناسي، هيدروژئولوژيكي، بررسي‌هاي اكتشافي و نهايت مطالعات رديابي در پتانسيل آب‌بندي اين سازندها در قبل از احداث سدها و پس از آبگيري مخازن تهيه شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 340
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 561
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1039