سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها)

این ضابطه به معرفی سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین و مزایا، معایب و کاربردهای هر یک از آن‌ها در مقایسه با شبکه‌های فاضلاب متعارف ثقلی می‌پردازد.

باید توجه داشت که هر چند این ضابطه در برخی موارد به بیان کلیات و مشخصات عمومی شبکه‌های جایگزین می‌پردازد، لیکن بیان تفصیلی جزئیات مربوط به هر یک از آن‌ها، در دامنه کار این ضابطه نمی‌باشد.

هدف از تدوین این ضابطه، معرفی و ارائه مشخصات کلی، به منظور گزینش نوع مناسب شبکه جمع‌آوری فاضلاب جایگزین می‌باشد. انتخاب شبکه فاضلاب جایگزین بر طبق اصول این ضابطه به گونه‌ای انجام می‌شود که ضمن قابل اجرا بودن در منطقه مورد نظر، ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 462
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 808-1
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/02/15
 کارشناس
 984