مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب شهری- جلد دوم: خطوط لوله فاضلاب (بازنگری اول)

کمیته کمیته تجهیزات
شماره استاندارد و پیش‌نویس 469
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 303-2
تاریخ انتشار 1401
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/02/23
 کارشناس
 1582