راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 473
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 851
تاریخ انتشار 1401
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/06/10
 کارشناس
 1385