راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 211
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1401
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/07/05
 کارشناس
 1038