دستورالعمل‌ نام‌گذاري‌ و حفاري‌ چاه‌هاي‌ آب‌

اين نشريه با عنوان دستورالعمل نامگذاري و حفاري چاه‌هاي آب در 4 فصل شامل طبقه‌بندي و نامگذاري انواع چاه‌ها، روش حفاري، تعيين مراحل اجراي كار و نحوه نظارت تهيه شده است. هدف از تدوين اين نشريه بيان اصول، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر حفاري چاه‌هاي آب از مرحله تعيين محل چاه‌ها، تا پايان عمليات حفاري، لوله‌گذاري، آزمايش‌ها و تهيه گزارش‌هاي كلي هر بخش با ذكر نكات مهم و اساسي است. استفاده از اين نشريه براي كارشناسان آب‌هاي زيرزميني ضروري است تا با بهره‌گيري از محتواي آن، براي نظارت اصولي و دقيق بر اجراي عمليات حفاري، اقدام كنند.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 101
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 181
تاریخ انتشار 1377
تاریخ پیش‌نویس 1370
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 3385