ضوابط طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی

کمیته کمیته تجهیزات
شماره استاندارد و پیش‌نویس 476
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 854
تاریخ انتشار 1400
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/07/30
 کارشناس
 1702