راهنمای روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 478
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/09/04
 کارشناس
 1147